3 juli 2020

WIZportaal maakt integrale samenwerking ‘Breda Doet’ mogelijk

‘Breda Doet’ staat voor meedoen, samenwerken en innoveren in welzijn, jeugd, werk en zorg. Samen zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek. Dit kan zijn binnen het eigen sociaal netwerk, met het voorliggende veld of als het (even) niet lukt met voorzieningen vanuit de gemeente.  Het doel daarbij is een kwalitatief goede, efficiënte en snelle dienstverlening. Dit willen we bereiken door: één plan, één gezin en één regisseur. Binnen dit kader is integrale samenwerking binnen het sociaal domein wenselijk. Het regiesysteem WIZportaal van Solviteers maakt dit mogelijk.

Trudy Hollander en Emily Verbaan zijn, respectievelijk als projectleider Regievoeringsproces en teamleider Wmo, betrokken bij de implementatie van WIZportaal. Emily is sinds enkele maanden ook lid van de stuurgroep. De ketens die binnen WIZportaal gaan samenwerken zijn Participatie (inclusief Schulphulpverlening), Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugd (inclusief Leerplicht). “We willen zoveel mogelijk regie bij de burger leggen”, vertelt Trudy. “Als dat om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet lukt, bieden wij de burger de ondersteuning die nodig is. Uitgangspunt is altijd de juiste zorg op de juiste plek, waarbij ook het voorliggend veld een door ons georganiseerde en gefinancierde vorm van ondersteuning is. WIZportaal maakt integrale samenwerking met de verschillende ketens mogelijk. Dit regiesysteem van Solviteers maakt snel duidelijk wie van de collega’s bij een bepaalde casus betrokken is. Dit maakt de zo noodzakelijke afstemming een stuk eenvoudiger.”

WIZportaal maakt maatwerk mogelijk
Trudy noch Emily was betrokken bij het voortraject waarin de keuze voor het regiesysteem WIZportaal van Solviteers werd gemaakt. Wél weten zij dat de keuze voor WIZportaal met name met de flexibiliteit ervan te maken heeft. “Wat voor WIZportaal pleit, is de mogelijkheid van maatwerk”, legt Emily uit. “Niet het systeem is leidend, maar onze doelen en wensen. Dat merk ik ook in de stuurgroep. We werken samen als gelijkgestemden. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen. De consultants van Solviteers zijn stabiel en deskundig. De gemeente Breda heeft er vertrouwen in dat we met WIZportaal kunnen bereiken wat we beogen.”

DELEN